Zápasy.cz - živé přenosy Podmínky užívání

Podmínky užívání

Všeobecná pravidla užívání webu zapasy.cz

Všeobecná ustanovení

Tato pravidla upravují práva a povinnosti společnosti vouchery.cz, s.r.o. (se sídlem Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, IČO 24182893) jako provozovatele webu zapasy.cz a všech osob užívajících tento web.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Výše uvedený provozovatel webu neorganizuje a neprovozuje sázkové, loterijní, casinové ani hazardní hry a nepodílí se ani na zprostředkování jakýchkoliv plateb. Stránky zapasy.cz mají pouze informační a zpravodajský charakter a informují uživatele o světě hazardních her. Tyto stránky jsou určeny výslovně česky hovořícím uživatelům v zemích s legislativou umožňující sázení a hraní hazardních her po internetu a současně kteří mají trvalý pobyt na místě, které umožňuje online kurzové sázení a online hraní hazardních her.

Provozovatel neručí za obsah uvedený na těchto stránkách a neručí za následky využití informací uvedených na těch stránkách ani za jejich spolehlivost, správnost a včasnost. Provozovatel není v žádné formě zodpovědný za případné způsobené škody vzniklé v souvislosti s užitím služeb a obsahu těchto webových stránek.

Provozovatel zobrazuje pouze takové hry, které jsou zdarma (jsou tzv. demo verzí hry) a neprobíhají v nich sázky o reálné peníze ve smyslu zákona 186/2016 Sb.. Všechny nabízené bonusy a odkazy na casina/sázkové kanceláře vedou pouze na ty držící povolení od Ministerstva financí ČR podle zákona 186/2016 Sb.

zapasy.cz odkazují na živé přenosy online, které nabízí české sázkové kanceláře, držící povolení od MF ČR. Tyto přenosy neprobíhají na webu zapasy.cz, nýbrž na webech sázkových společností, které k nim drží příslušná práva a licence.

Aktivace užívání webu

Aktivací užívání webu se rozumí zahájení poskytování služby ze strany Provozovatele formou registrace uživatele. Registrací se rozumí vyplnění alespoň všech povinných údajů registračního formuláře, vyjádření souhlasu s pravidly a tím i potvrzení uzavření smlouvy ze strany Provozovatele. Registraci lze provést také přístupem přes aplikaci Provozovatele na stránce www.facebook.com. Registračním formulářem je formulář dostupný na serveru, jehož vyplnění je podmínkou registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech vyžadovat předložení dalších dokladů a informací uživatele, popř. požadovat souhlas uživatele s uzavřením smlouvy písemnou formou s ověřeným podpisem.

Registrovaným uživatelem se rozumí i taková osoba, která jednak vyplní a odešle příslušný registrační formulář na stránce www.facebook.com, potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci a stane se uživatelem služeb Facebook, a zároveň klikne na přístupové stránce k některé z aplikací Provozovatele na tlačítko „Přejít do aplikace“ nebo jiné přístupové tlačítko, čímž vyjádří souhlas s podmínkami užití aplikace a s Pravidly.

Uživatel při registraci uvádí svou kontaktní adresu, kterou se rozumí e-mailová adresa. Uživatel je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat e-mailové zprávy zaslané Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server e-mailového účtu uživatele zašle zprávu o tom, že e-mailová zpráva Provozovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah informační části webu zapasy.cz za účelem prověření nových informací sdělovaných Provozovatelem.

Registrací do služby a potrvzením souhlasu s těmito podmínkami uživatel současně potvrzuje, že dosáhl věku 18 let (v případě právnické osoby je řádně založen a vznikl ve smyslu příslušných právních předpisů), je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům, je zodpovědný za úkony ve službě a zároveň je seznámen s riziky.

Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy) zejména pokud uživatel uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace, uživatel (popř. osoby s ním majetkově či personálně propojené) porušuje své závazky vůči Provozovateli vyplývající z jiného právního vztahu, či v posledních 6 měsících takové své závazky porušoval, dále že Provozovatel může důvodně očekávat, že uživatel nebude plnit své závazky týkající se služby, uživatel vstoupil do likvidace, či je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, popř. hrozí, že by takové řízení vůči němu mohlo být zahájeno.

Každý uživatel se může zaregistrovat k užívání služby pouze jednou registrací. A to i v případě registrací do více webů Provozovatele. Přístupové údaje k jedné službě platí pro všechny další weby Provozovatele. Zjistí-li Provozovatel, že uživatel se zaregistroval k poskytování služby více registracemi, je oprávněn některou z nich či všechny zrušit s okamžitou účinností (odstoupit od příslušných smluv).

Bezpečnost užívání webu

Uživatel registrací a odsouhlasením těchto podmínek je seznámen s riziky spojené s hraním hazardních her. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné zneužití této služby. Při zneužití služby uživatelem (či osobou, jíž uživatel jakkoliv umožnil přístup ke službě, včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití služby a škodu tím způsobenou v plném rozsahu uživatel. Uživatel se zavazuje řádně využívat hesla pro přístup ke službě a zároveň se zavazuje nakládat s veškerými údaji a hesly umožňujícími přístup ke službě jako s důvěrným údajem a chránit je odpovídajícím způsobem proti zneužití. Uživatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám, vyjma osob u nichž je to nezbytné a jež jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k uživateli. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost uživatelova systému, zařízení užívaných uživatelem ani za funkčnost služeb poskytovaných třetími osobami. Zároveň nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu dat nebo porušení přenosu dat a za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.

Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli seznámit se s platným zněním těchto Pravidel prostřednictvím webu zapasy.cz. Provozovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty. O změnách budou uživatelé informováni zobrazením odpovídající informace v informační části služby alespoň 7 dnů přede dnem, kdy změna vstoupí v platnost anebo odesláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uživatele, není-li dále stanoveno jinak. Provozovatel je oprávněn provádět kdykoliv změny technických specifikací bez ohlášení, avšak změny zásadnějšího charakteru je povinen oznámit uživateli alespoň 7 dní předem zasláním informačního e-mailu na kontaktní adresu uživatele nebo uveřejněním příslušné informace v informační části webu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tato Pravidla a každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup uživatele ke službě v případech, kdy to bude nezbytné z technických důvodů, v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů nebo když uživatel způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části služby. Uživateli bude odepřen přístup v případech, kdy poruší Podmínky užívání webu, bude využívat službu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku, bude (úmyslně či z nedbalosti) podporovat či jinak umožňovat jakékoli činnosti, jež budou v rozporu s právními předpisy, včetně přenosu závadných dat, bude využívat službu k šíření informací porušujících práva třetích osob či k šíření počítačových virů, naruší bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup, bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Provozovatele, nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Provozovatele, bude zasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům služby, bude využívat službu k jakýmkoliv aktivitám, jež by mohl být považovány za aktivity v rozporu se zájmy České republiky.

Ukončení služby a odstoupení od smlouvy

Uživatel není povinen službu využívat a kterákoliv ze smluvních stran může ukončit smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní vztah končí také uplynutím dohodnuté doby, byl-li smluvní vztah sjednán na dobu určitou, úmrtím uživatele nebo zánikem právnické osoby, okamžikem, kdy se Provozovatel věrohodně dozví o prohlášení uživatele za nezvěstného a odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů sjednaných mezi stranami.

V případě, kdy uživatel nebude souhlasit se změnami prováděnými Provozovatelem, je uživatel oprávněn od smlouvy odstoupit do 1 měsíce ode dne účinnosti změny.

Veškeré právní úkony směřující k ukončení účinnosti smlouvy musí být učiněny písemně výhradně formou elektronické komunikace.

Reklamace

Provozovatel odpovídá za vady v poskytování služby v případě, kdy k těmto vadám došlo zaviněním Provozovatele. Neodpovídá však za škodu, která uživateli vznikne v důsledku přerušení poskytování služby nebo vadného poskytnutí služby a neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou v důsledku skutečnosti, že uživatel neoznámí Provozovateli změnu svých identifikačních či jiných údajů.

Reklamaci je možné uplatnit jen na kontaktních místech Provozovatele uvedených v informační části webu. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od vzniklé situace. Provozovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace. V případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, Provozovatel vyřídí reklamaci do měsíce ode dne doručení reklamace.

Nakládání s osobními údaji

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Údaje získané od uživatele dle těchto Pravidel bude Provozovatel zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatel anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název či obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla či provozovny (zpravidla PSČ a případně celá adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa a v případě informací vyplývající z přihlášení přes sociální sítě navíc datum narození, vzdělání, apod. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčených uživatelů. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány pro jeho potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. má uživatel právo dle § 21 zejména požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav. Provozovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních a v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Pravidly však nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace s Provozovatelem může být monitorována - a to výhradně za účelem záznamu, ochrany práv Provozovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb. Přihlásí-li se zákazník ke službě pomocí facebook.com, pak uživatel bere na vědomí, že můžou být sdíleny odkazy a jakýkoliv obsah účtu uživatele na sociální síti Facebook.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel svou registrací v souladu s těmito Pravidly udává Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři, a to k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele na dobu 10 let. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel svou registrací v souladu s těmito Pravidly rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Provozovatel je ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněn zasílat uživatelům jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách svých či třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem specifikovaným podmínkách konkrétní služby. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Provozovatele.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s podmínkami užívání webu zapasy.cz, těmito Pravidly, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí. Dále souhlasí, že bude užívat web pouze pro své vlastní potřeby.

Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje Provozovatel uživatele o tom, že uzavřená smlouva je archivována v elektronické podobě. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb. Smluvní vztah obou smluvních stran vzniklý na základě uzavřené smlouvy o užívání služby se řídí v případě nepodnikající fyzické osoby zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a v případě podnikajících osob se řídí podle výslovné dohody smluvních stran zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Je-li některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Pravidly jsou příslušné české soudy. Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 1.1.2017.

Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů těchto webových stránek bez svolení Provozovatele je výslovně zakázáno.

Zásady používání souborů cookie

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívený server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Soubory cookies jsou používány pro správné fungování webu zapasy.cz.Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o uživatelově chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na uživatelovo jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Vzhledem k tomu, že informace, které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů, přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu opt-out na opt-in.

Cookies lze rozdělit na konverzní (analyzují výkon různých prodejních kanálů), sledovací (pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů), remarketingové (pro personalizaci obsahu reklam a zacílení), analytické (zvyšují uživatelské pohodlí webu) a esenciální (důležité pro základní funkčnost webu). Doposud stačilo, aby dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a aby mu bylo správcem údajů umožněno odmítnout takové zpracování. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být poskytnuta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat. Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku poradního orgánu Evropské komise - Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29), č. 2/2010 z 22. června 2010 k internetové reklamě zaměřené na chování.

Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal. Pracovní skupina WP29 dne 7. června 2012 přijala stanovisko č. 4/2012 k interpretaci a uplatňování výjimek z povinného souhlasu uživatelů internetu. Konkrétně tedy jde o aplikaci čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.

V případě, kdy jsou na webu zapasy.cz zobrazeny reklamy Google AdSense, tak provozovateli těchto reklam jsou třetí strany, které tak mohou používat údaje o uživatelových návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají. Nejedná se však o údaje typu: jméno, adresa, email a telefonní číslo. Provozovatel navštívených webových stránek nemá s tímto sběrem dat nic společného, plnou zodpovědnost nese společnost Google. Pokud uživatel nesouhlasí se shromažďováním těchto dat, může si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Další informace lze nalézt na stránkách společnosti Google. Tyto zásady používání cookie jsou platné pro všechny webové stránky Provozovatele a jsou čerpány převážně z oficiálních stránek ÚOOÚ.